Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „Azi student, mâine specialist”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141011

Scurtă prezentare a proiectului “Azi student, mâine specialist”

Beneficiar (Solicitant): Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (“SNFP”). Solicitantul este o organizație sindicală națională, care reunește și reprezintă angajați – funcționari publici și personal contractual din administrația publică din România. Solicitantul reprezintă la nivel central și local, peste 25.000 membrii sindicali și este constituit din 380 grupe sindicale având o arie de acoperire națională, la nivelul celor 41 de județe ale României, atât în mediul urban cât și cel rural.

Partener: SC Agenția de Servicii Professional SRL. Partenerul este acreditat pentru a presta în conditiile legii, servicii de informare, consiliere și mediere a muncii pe piața internă, conform Certificatelor de acreditare Seria B, nr. 10/00039 si 10/00041 eliberate la data de 18.04.2011. Partenerul 1 are o experiență de peste 15 de ani în consilierea, orientarea și informarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, la nivel local, regional, național și internațional. Partenerul 1 a dezvoltat şi lucrează cu metodologii şi proceduri specifice de recrutare şi selecție, concretizate prin proiecte personalizate, la încheierea procedurilor de documentare, înţelegere şi poziţionare corectă. Aceaste proiecte reprezintă o etapa corelativă între aspectele definitorii ale candidatilor ideali, datele esenţiale despre companii și poziţionarea organizaţională şi contextele relevante.

Obiectivul general al proiectului este creșterea adaptabilității grupului țintă format din studenți încadrați în cadrul sistemului de învățământ superior cu specializările administrație și afaceri, sociologie și asistență socială, în vederea unei integrări eficiente, cât mai rapide și de lungă durată, a acestora, pe piața muncii. Astfel, proiectul vizează, pe de o parte, fundamentarea cunoștintelor teoretice acumulate de studenti și corealarea acestora cu cerințele practice ale agenților economici, prin participarea la stagii de practică și, pe de altă parte, adaptarea curriculei universitare de practică la cerințele pieței muncii. Prin aceste direcții de acțiune, proiectul vizează tranziția de la școală la viața activă a grupului țintă.

Obiectivul general este instrumentat printr-o serie de obiective specifice:

  1. Efectuarea unor stagii de practica, stabilite prin planul de invatamant universitar, pentru un numar de 100 de studenti de la specializarile administratie si afaceri, sociologie si asistenta sociala;
  2. Alcatuirea, incheierea si promovarea pe termen lung a 10 acorduri de practica care sa faciliteze tranzitia de la scoala la viata activa a studentilor vizati, in termeni eficienti si pe termen lung;
  3. Sprijinirea studentilor in demersul de a selecta, aplica si participa la stagiile de practica, cu rezultate maxime, prin implementarea unui sistem informatic de support;
  4. Consilierea individuala si orientarea a 360 de studenti cu specializarile administratie si afaceri, sociologie si asistenta sociala, pe doua directii – adecvarea cunsotintelor teoretice la abilitatile si intentiile de integrare pe piata muncii, in vederea selectarii stagiului de practica optim si consilierea pe tema integrarii eificiente si pe termen lung pe piata muncii, functie de profilul individual;
  5. Asigurarea unui cadru permanent si coerent de consiliere prin infiintarea unui centru de consiliere pentru absolventii ce fac parte din grupul tinta;
  6. Asigurarea unui grad crescut de insertie pe piata muncii a absolventilor de stiinte sociologice, asistenta sociala, administratie si afaceri din cadrul grupului tinta;
  7. Elaborarea unui ghid metodologic privind tranzitia de la scoala la viata activa cu aplicabilitate in cadrul mediul universitar. Participarea la activitatile de consiliere, orientare profesionala precum si la stagiile de practica rezida intr-o serie de beneficii pentru grupul tinta, precum: implementarea si sustinerea unui model performant de practica cu efecte vizibile in gradul de insertie pe piata muncii; corelarea si fundamentarea cunostintelor teoretice dobandite de studentii participanti prin implicarea in activitati si procese specifice de practica; dezvoltarea unor aptitudini (soft skills) necesare pentru o integrare eficiente pe piata muncii – comunicare, lucrul in echipa, responsabilizare, orientarea catre rezultat etc; insertia eficienta a acestor studenti pe piata muncii, functie si de profilul individual si de asteptarile acestora. Proiectul vizeaza in mod direct, prin activitati, indicatori, beneficii, rezultate si obiective, asigurarea unei contributii imediate la atingerea obiectivului general POS DRU „dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe parcursul formării profesionale inițiale”, prin contributia adusă la îndeplinirea obiectivului domeniului major de intervenție 2.1 și implicit a axei prioritare 2 de creștere a ocupabilității.

Durata proiectului = 18 luni.  Proiectul a început la data 13.05.2014 și se va finaliza la data de 12.11.2015

Anexe: anexa nr. 1 – activitățile proiectului.

Anexa nr. 1 – Activitățile proiectului

A.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Activitatea este impartita in urmatoarele subactivitati:

Sa.1.1. Organizarea echipei de management a proiectului – elaborarea procedurilor de lucru si contractarea echipei de management si de implementare a proiectului;

Sa.1.2. Realizarea planului de monitorizare si evaluare interna a proiectului si a matricii de gestionare a riscurilor de catre echipa de management – intocmirea procedurilor de achizitii publice pentru serviciile si bunurie achizitionate prin proiect,; urmarirea derulararii contractelor conform rezultatelor si procedurilor stabilite; permanent actualizare si implementarea graficului Gant;

Sa.1.3. Solicitarea prefinanţării, a rambursarii si managementul operatiunilor financiare in cadrul proiectului-in cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele: coordonarea si monitorizarea activitatilor financiare, in vederea atingerii obiectivelor specifice si a indicatorilor proiectului; contractarea serviciilor de audit si expertiza contabila ce vor asigura corectitudineaevidentelor financiare ale proiectului (pe durata de implementare a proiectului se vor realiza 6 misiuni de audit);

Sa.1.4. Coordonarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea in cadrul proiectului– se vor intocmi rapoartele lunare, evaluarile de auditare, rapoartele de progres;

Sa.1.5. Achizitii si contractare.

A.2. PUBLICITATE SI PROMOVARE PROIECT

Activitatea este impartita in urmatoarele subactivitati:

Sa.2.1. Organizarea evenimentelor de lansare si finalizare proiect – aceste evenimente sunt proiectate pentru a asigura legaturile cu expertii, autoritatile publice si alti autori relevanti implicati sau interesati in proeict si pentru a facilita accesul la publicul tinta al proiectului, cu respectarea prevederilor ogligatorii cu privire la promovare si comunicare, in cadrul proiectului;

Sa.2.2. Campanii de promovare a beneficiilor participarii la programe de consiliere si orientare profesionala – elaborarea si distribuirea materialelor publicitare si informative; desfasurarea campaniilor de promovare; realizarea website-ul proiectului unde vor fi postate informatii relevante privind evolutia proiectului si desfasurarea principalelor evenimente. De asemenea, vor fi distribuite materiale publicitare (brosuri, pliante, notes, mape,pixuri,) tuturor participantilor la evenimentele proiectului; se va utiliza si mediatizarea in presa scrisa si afisari on-line de informatii.

Sa.2.3. Informare media prvind oportunitatile de desfasurare a stagiilor de practica ale studentilor, finantate prin FSE – Se vor publica anunturi online cu privire la oportunitatilede realizare a stagiilor de practica, oferite studentilor ce fac parte din grupul tinta a propiectului.

A.3. INFORMARE, CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA a studentilor

Activitatea este impartita in urmatoarele subactivitati:

Sa.3.1. Informare privind activitatile de consiliere si orientare profesionala -Se vor desfasura sesiuni de informare in cadrul carora membrii grupului tinta vor fi atrasi sa participe la activitatile proiectului.

Sa 3.2. Workshopu-ri de diseminare privind consilierea si orientarea profeionala -Se vor organiza 2 workshop-uri pentru diseminarea activitatii de consiliere si orientare profesionala, in cadrul carora se vor prezenta bunele practici in ceea ce priveste consilierea si orientarea profesionala, si necesitatea participarii la activitati de consiliere si orientare profesionala; se vor distribui materiale publicitare si informative.

Sa.3.3. Desfasurarea sesiunilor de consiliere si orientare profesionala -Vor fi organizate sesiuni de consiliere in cadrul carora membrii grupului tinta vor fi indrumati spre participarea la diferite stagii de practica, functie de profilul individual, de abiltiati, de structura planului de invatamant, de traseul de cariera vizat si functie de posibilitatile oferite prin proiect;

Sa.3.4. Elaborarea unui ghid metodologic – intocmirea unui material metodologic suport privind tranzitia de la scoala la o viata activa professional, cu aplicabilitate in mediul universitar.

A.4. ORGANIZARE STAGII DE PRACTICA PENTRU STUDENTI

Activitatea este impartita in urmatoarele subactivitati:

Sa.4.1. Desfasurarea stagiilor de practica -Se vor desfasura stagii de practica profesionala, de catre 100 de sudenti, dintre care 75% – respectiv 75 de studenti, specializarea sociologie si asistenta sociala, iar 25% respectiv 25 de studenti, specializarea administratie si afaceri;

Sa 4.2. Diseminarea rezultatelor activitatilor de efectuare a practicii in cadrul agentilor economici – in cadrul celor 2 workshopuri organizate pe durata de implementare a proiectului, se vor disemina atat bunele practici, rezultatele dar si oportuntiatile de integrare eficienta pe piata muncii, ca urmare a participarii la stagiile de practica prevazute in proiect. Activitatile planificate se vor derula conform graficului de activitati.